Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE

Evenwichtigheid bij lage premiedekkingsgraad

In de komende periode zijn veel pensioenfondsen bezig hun premie voor 2019 vast te stellen. Voor fondsen die de kostendekkende premie baseren op een actuele marktrente of een verwacht rendement, wijkt de kostendekkende premie waarschijnlijk niet veel af van die van 2018. Het verwachte rendement is voor een periode van vijf jaar vastgesteld, waardoor deze in beginsel hetzelfde is als voor de premie van 2016-2018 werd verondersteld. Doordat de rente vergelijkbaar is met de rente vorig jaar, geldt ook dat de toename van de technische voorziening bij nieuwe opbouw vergelijkbaar is met dit jaar. Toch is op veel bestuurstafels de hoogte van de premiedekkingsgraad, ook in relatie tot de werkelijke dekkingsgraad van het fonds, nu een stevig onderdeel van gesprek.

Premiedekkingsgraad

Wanneer de premiedekkingsgraad hoger is dan de actuele dekkingsgraad van een fonds, leidt nieuwe inkoop tot een stijging van de dekkingsgraad en vice versa. In 2018 geldt al dat de gemiddelde premiedekkingsgraad van de pensioenfondsen als gevolg van de lage rente, laag was: ruim 80%. Naar verwachting zal deze gemiddelde premiedekkingsgraad in 2019 niet veel anders zijn. Dit is aanzienlijk lager dan de huidige actuele dekkingsgraden, waardoor deze nog verder zullen dalen als gevolg van nieuwe inkoop. We bevinden ons in een tijd waarin de meeste fondsen zich net wel of net niet (meer) in een tekortsituatie bevinden en aan deelnemers moeten communiceren dat hun aanspraken niet worden geïndexeerd of wellicht zullen moeten worden gekort. Hierdoor roept het de vraag op in hoeverre dergelijke lage premiedekkingsgraden nog houdbaar zijn. Zeker omdat de situatie van (zeer) lage premiedekkingsgraden nu al enkele jaren duurt, waardoor het negatieve effect op de dekkingsgraad als het ware stapelt.

Evenwichtigheid

In het geval van vaststelling van de nieuwe premie per 2019 moeten besturen van pensioenfondsen zich daarom (opnieuw) niet alleen de vraag stellen of de premie kostendekkend is, maar ook of deze past binnen een evenwichtig beleid. Hierbij moeten zij de belangen van alle deelnemers meewegen. Voor de actieve deelnemers kan het gunstig zijn dat zij ofwel minder hoeven te betalen of meer kunnen opbouwen gegeven een bepaald premieniveau. De niet-actieve deelnemers zien de herstelkracht van hun fonds om uit het huidige tekort te komen of de periode tot wanneer weer kan worden geïndexeerd echter achteruit gaan. De kans op een korting in de nabije toekomst stijgt hierdoor en het indexatiepotentieel op langere termijn wordt lager. De mate waarin dit het geval is hangt sterk samen met het premiestuur van het fonds, welke de verhouding tussen de aanwezige technische voorziening en de toevoegingen door nieuwe premie aangeeft. Hoe hoger het premiestuur, hoe groter de impact van een lage premiedekkingsgraad op het fonds is. 

Besluitvorming

Een aantal fondsen heeft op grond van evenwichtige belangenafweging al besloten de premie te verhogen. Enkele fondsen hanteren hierbij een minimale premiedekkingsgraad. Andere fondsen hanteren een maximale daling van de dekkingsgraad als gevolg van nieuwe inkoop, in sommige gevallen gecombineerd met de (positieve of negatieve) vrijval van vermogen over de uitkeringen. In het proces van de premievaststelling, moeten alle besturen een dergelijke afweging maken. Hierin spelen zaken als premiedekkingsgraad, herstelkracht en premiestuur een belangrijke rol.